Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegóły dotyczące tego przetwarzania znajdziesz poniżej:

Administrator danych osobowych

Julia Myślińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JU MATCHA, z siedziba w Poznaniu, ul. Niedziałkowskiego 10a/1 61-578 Poznań, NIP 783 182 35 58, REGON 386921821, działająca pod marką JU MATCHA, jest Administratorem Twoich danych osobowych.


Cele i podstawy przetwarzania:

Twoje dane możemy przetwarzać:

 • w celu kontaktu telefonicznego bądź mailowego na podstawie Twojej zgody; (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) bądź w oparciu o formularz kontaktowy, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu zawarcia umowy o zakup produktów, świadczenie usług na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży i o świadczenie usługi transportu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych (np. optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat; optymalizacji procesów obsługi na podstawie obsługi procesów sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, firma, adres do korespondencji)
 • Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (NIP, REGON)
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (e-mail)
 • Twój numer telefonu
 • Korzystanie przez Ciebie z technologii
 • Preferencje Twoich wyborów w zakresie naszej oferty

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (t.j. m. in. firma księgowa, kancelaria prawna);
 • Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • Bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
 • Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

 • Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Unii Europejskiej.
 • Nie przekazujemy Twoich danych podmiotom trzecim w charakterze współadministratorów.

Okres przechowywania danych

 • Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży i o świadczenie usługi transportu przechowujemy przez okres od momentu założenia profilu użytkownika na naszej stronie, aż do jego zamknięcia oraz od zawarcia umowy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia;
 • Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy o zakup produktów lub świadczenie usług przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;
 • Twoje dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie zgody lub gdy sami stwierdzimy, że się zdezaktualizowały.

Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 • Prawo dostępu do danych i do kopii danych;
 • Prawo sprostowania i uzupełniania Twoich danych;
 • Prawo do usunięcia Twoich danych (jeśli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat, lub przetwarzamy je bezpodstawnie);
 • Prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format .csv) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś/-eś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 • Prawo do sprzeciwu względem przetwarzania;

  Sprzeciw marketingowy - masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

  Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wykazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas danych objętych sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw, lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia dochodzenia lub ochrony roszczeń;

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz zgłosić w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa email: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: 606-950-000.);
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.).

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie na adres maliowy: kontakt@jumatcha.pl Przed realizacją Twoich żądań będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.


Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie naszych usług realizacji umowy.

Jeśli nie podasz swoich danych możemy odmówić zawarcia umowy.


W razie jakichkolwiek pytań odnośnie powyższych informacji - pisz na adres: kontakt@jumatcha.pl