I. Zakres obowiązywania

 1. Julia Myślińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JU MATCHA, z siedziba w Poznaniu, ul. Niedziałkowskiego 10a/1 61-578 Poznań, NIP 783 182 35 58, REGON 386921821, działająca pod marką JU MATCHA (dalej zwana „JU MATCHA”) jest Administratorem, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej “RODO”), danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego działającego pod adresem www.JUMATCHA.pl (dalej zwanego „Stroną” lub „Sklepem”), będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że JU MATCHA ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
 2. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów, Twoje preferencje zakupowe itp. W przypadku gdybyś miała/miał wątpliwości czy dana informacja stanowi Twoje dane osobowe – skontaktuj się z nami - chętnie odpowiemy.
 3. Użyte w naszych dokumentach terminy: „przetwarzać” albo „przetwarzanie” oznaczają wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usług, wprowadzanie zmian itp.).
 4. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez JU MATCHA w zakresie ochrony danych osobowych zbieranych przez naszą Stronę i przetwarzanych przez nas w związku z jego obsługą oraz powiązanych z nimi umów, usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania takich czynności jak rejestracja, przeglądanie oferty, realizacje płatności, wysyłka itp. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, przede wszystkim RODO i przepisów krajowych.
 5. Korzystanie przez Ciebie ze Sklepu lub korzystanie z powiązanych z nim usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.
 6. Przez pojęcia “Strona” i „Sklep” rozumiemy stronę www.JUMATCHA.pl
 7. Obowiązek informacyjny (czyli zestaw informacji o nas jako Administratorze oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych) udostępniamy tutaj: Obowiązek informacyjny.

II. Przetwarzanie danych osobowych przez ju matcha w tym ich pozyskiwa

przechowywanie Najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług www.jumatcha.pl przedstawiamy przykładowo poniżej:

 1. Dane Konta Użytkownika (Klienta): utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny, nr telefonu. Pamiętaj - potrzebujemy tylko tych danych, które są nam niezbędne do realizacji zamówienia. JU MATCHA w ramach Serwisu może przetwarzać informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, w celu realizacji zamówienia - będą to przede wszystkim: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, email, nr telefonu.
 2. Obsługa Użytkownika: JU MATCHA może gromadzić i w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Klienta. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Tobą np. udzielenia odpowiedzi na zadane pytania bądź do zrealizowania Twojej prośby.
 3. Rezerwacja i realizacja Vouchera: dane osobowe Użytkowników mogą być gromadzone w celu poprawnej rezerwacji Vouchera oraz realizacji usługi.
 4. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi nasz uzasadniony interes (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), JU MATCHA jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do serwisu www.JUMATCHA.pl parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik).
 5. Konkursy: W sytuacji, gdy organizujemy konkursy, dane osobowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, na podstawie odrębnej zgody mogą być wykorzystywane przez JU MATCHA do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.
 6. Akcje promocyjne: W przypadku organizowania przez nas akcji promocyjnych, dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą w nich udział, są przetwarzane przez JU MATCHA zgodnie z przepisami prawa, na podstawie odrębnej zgody, tylko w niezbędnym zakresie i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.
 7. Ankiety: Okazjonalnie i tylko za dodatkową zgodą Użytkownika, możemy w drodze ankiet, pytać o Twoją satysfakcję z korzystania z serwisu, jego produktów, Twoich preferencji również ze względu na dane demograficzne i profilowe, które mogą obejmować np. płeć czy wiek.

III. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci:

 1. Prawo dostępu do danych i do kopii danych;
 2. Prawo sprostowania i uzupełniania Twoich danych;
 3. Prawo do usunięcia Twoich danych: jeśli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli);
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do określonych danych niezbędnych do przetwarzania ze względu na konkretną podstawę przetwarzania;
 5. Przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat, lub przetwarzamy je bezpodstawnie);
 6. Prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format .csv) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 7. Prawo do sprzeciwu względem przetwarzania:
  • Sprzeciw marketingowy - masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.
  • Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wykazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas danych objętych sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw, lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia dochodzenia lub ochrony roszczeń;
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz zgłosić w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, email: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: 606-950-000.
 9. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

IV. Cele przetwarzania danych

 1. JU MATCHA przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  • Realizacja sprzedaży i oferowanych usług;
  • Zakładanie obsługa i zarządzanie kontem Użytkownika;
  • Obsługa transakcji;
  • Rozwiązywanie problemów technicznych;
  • Dostosowywanie kategorii ofert i samych ofert we właściwościach Serwisu;
  • Kontakt z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolone działania marketingowe, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
  • Przeprowadzanie badań i analiz Serwisu między innymi pod kątem jego funkcjonowania, poprawy jakości świadczonych usług czy przewidywania głównych zainteresowań i potrzeb Użytkowników;
  • Zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu oraz przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom;
  • Obsługa reklamacji i skarg;
  • Prowadzenie marketingu bezpośredniego;
  • Organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
  • Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
  • Zapewnienie obsługi usług płatniczych, płatność prowizji z tytułu transakcji w Serwisie, windykacja należności;
  • Prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • Statystyka;
  • Archiwizacja;
 2. JU MATCHA jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji wyżej określonych celów.

V. Udostępnianie danych

 1. JU MATCHA nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników w ramach współadministrowania.
 2. JU MATCHA może powierzyć dane Użytkowników innym podmiotom jako podprzetwarzającym (np. Partnerami realizującymi usługę, wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych, usług rachunkowych czy prawniczych) w celu świadczenia usług przez te podmioty, w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych działań, przy zachowaniu przepisów RODO i przy zachowaniu zasady niezbędności. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu.

VI. Metody kontroli po stronie użytkownika

 1. Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).
 2. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: kontakt@jumatcha.pl;
 3. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: kontakt@jumatcha.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, i poinformować o cofnięciu zgody w tym zakresie.

VII. Pliki cookies

 1. JU MATCHA może gromadzić w ramach usług Serwisu dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Mamy do tego oddzielną politykę, którą udostępniamy tutaj: Polityka cookies

VIII. Bezpieczeństwo

Wszystkie przetwarzane przez JU MATCHA lub na jego zlecenie dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem, z uwzględnieniem wymogów przewidzianych przez przepisy RODO i z prawem do kontroli przestrzegania tych przepisów u podmiotów podprzetwarzających


IX. Dane kontaktowe

 1. Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą email na adres: kontakt@jumatcha.pl;
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej Polityki Prywatności, gdy zajdzie taka uzasadniona potrzeba.